בית הוועד לענייני משפט
 
       
 
 
The Halacha Center
The Center for the Study and Practice of Monetary Halacha
     
 
  Back to Browse Other Masechtes  
Maseches Bava Metzia
Purchase or download a Mesechta or the entire Seder Nezikin by completing the following form:
Individual Mesechta: $18
Nezikin Part I or Part II: $52
Entire Seder Nezikin: $100
 
 
 
 
Already a member? Simply login with your username and password to download.
 
 
 
 
 
Perek Dafim Maggidei Shiur
Perek 1:
שנים אוחזין
2-20 Rav Dovid Grossman, Rav Chaim Meyer Roth, Rav Dovid Markin, and Rav Yaakov Rappaport
Perek 2:
אלו מציאות
21-33 Harav Chaim Weg and Rav Shrage Kallus
Perek 3:
המפקיד
34-43 Rav Tzvi Ralbag and Rav Dovid Grossman
Perek 4:
הזהב
44-60 Rav Yosef Greenwald
Perek 5:
איזהו נשך
61-76 Rav Ari Marburger
Perek 6:
השוכר את האומנין
77-82 Rav Yitzchok Basser Rosh
Perek 7:
השוכר את הפועלים
83-94 Rav Yehonoson Hool
Perek 8:
השואל את הפרה
95-103 Rav Baruch Rubanowitz and Rav Dovid Grossman
Perek 9:
המקבל שדה מחבירו
104-116 Rav Avraham Bookman
Perek 10:
הבית והעלייה
117-118 Rav Hillel Fried
 
 
    Back to Browse Other Masechtes
     
Bais HaVaad Telephone 1.888.ITL.VAAD. Email בית הוועד לענייני משפט Bais HaVaad Logo