בית הוועד לענייני משפט
 
       
 
 
The Bais HaVaad Halacha Center
The Center for the Study and Practice of Monetary Halacha
     
 
Perek: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Back to Browse Other Masechtes  
~ Bava Kama ~
Perek Daf Maggid Shiur Shiur
Perek 2 Keitzad HaRegel 17 Rav Nissim Kaplan;
Ram Yeshivas Mir, Yerushalayim
Chanukah Lights in a Hotel
Perek 2 Keitzad HaRegel 18 Rav Shrage Kalus,
Posek Yeshivas Torah Ohr, Yerushalayim
Ko'ach Kocho in Halacha
Perek 2 Keitzad HaRegel 19 Rav Ari Marburger; Dayan Bais Din Maysharim, Lkwd; Author:"Business Halacha" Intellectual Property
Perek 2 Keitzad HaRegel 20 Rav Tzvi Ralbag;
Rov of Bais Ephrayim, Woodmere
Using the Neighbor's Wireless Connection
Perek 2 Keitzad HaRegel 21 Rav Chaim Meyer Roth;
Dayan Bais Din Maysharim, Lkwd
My Cousin, the Squatter
Perek 2 Keitzad HaRegel 22 Rav Dovid Grossman;
Rosh Bais HaVaad L'Inyonei Mishpat
A Car, A Dent, & A Note
Perek 2 Keitzad HaRegel 23 Rav Yehonoson Hool;
Dayan Bais Din Nesivos Chaim, Yerushalayim
Hezek on the Safari
Perek 2 Keitzad HaRegel 24 Rav Shlomo Cohen; Dayan Bais Din Ahavat Shalom, Yerushalayim; Author: "Pure Money" Tzad Echad: Ex Parte Proceedings
Perek 2 Keitzad HaRegel 25

HaRav Yisroel Reisman;
Rav of Agudah Madison Avenue

Choshen Mishpat Stories
Perek 2 Keitzad HaRegel 26 Rav Yosef Greenwald;
Member of Bais HaVaad, Yerushalayim
Adam HaMazik
 
 
 
Perek: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Back to Browse Other Masechtes    
     
Bais HaVaad Telephone 1.888.ITL.VAAD. Email בית הוועד לענייני משפט Bais HaVaad Logo