בית הוועד לענייני משפט
 
       
 
 
The Bais HaVaad Halacha Center
The Center for the Study and Practice of Monetary Halacha
The Daf in Halacha
~ PROJECT SPONSORS ~
become-sponsor
The Daf in Halacha- Bring the Daf to Life!. Presented by Renowned Poskim and Maggidei Shiur. 1 Shiur per Daf in Under 20 minutes. Contemporary Halachic Issues Related to Every Daf.
 
Browse shiurim of the following Masechtos, or listen to sample shiurim:  
   
Download the Entire Masechta- free for Bais HaVaad Members & Above
Halacha Shiur relevant to today’s DAF:
 
Download Maseches Sanhedrin- free!

Maseches Sanhedrin has been dedicated by
Benny & Joyce Westreich of Los Angeles, CA

לע“נ הרב יהושע בן מורינו הרב יוסף יאסקא וועסטרייך ז“ל
ורעיתו גיטל בת זאב וואלף וועסטרייך
ע“ה ולע“נ יועץ עקיבא בן שמעון מאיר ז“ל
ולע“נ אברהם דב בן עקיבא יונתן אונגר ז“ל

And יבבחלח in the zechus of Mrs. Susan Ungar
‘שתחי’זכרי בת חנה מרת.
May she have the zechus of health & much nachas
from her children, grandchildren, & great grandchildren
שנה ועשרים מאה עד

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Bais HaVaad Telephone 1.888.ITL.VAAD. Email בית הוועד לענייני משפט Bais HaVaad Logo